Η Σημασία του Λαϊκού Παραμυθιού: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις